دانلود قرائت استاد شاطری و مشعری
یکشنبه 14 تیر‌ماه سال 1388
قرائت استاد مشعری جزء به جزء

جزء : اول PART 01 (mashari).mp3

حجم : 9548 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/111340211/b7cfbeae/PART_01__mashari_.html


جزء : دوم PART 02 (mashari).mp3

حجم :9166کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/111341243/9c0a4ca2/PART_02__mashari_.html


جزء : سوم PART 03 (mashari).mp3

حجم :984 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/111545286/19ee836b/PART_03__mashari_.html


جزء : چهارم PART 04 (mashari).mp3

حجم :10164 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/111426021/2848a3c7/PART_04__mashari_.html


جزء : پنجم PART 05 (mashari).mp3

حجم :9522 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/111430710/6926a07b/PART_05__mashari_.html


جزء : ششم PART 06 (mashari).mp3

حجم :9905 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/111541843/47c42a69/PART_06__mashari_.html


جزء : هفتم PART 07 (mashari).mp3

حجم :11183 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/111546640/49846e60/PART_07__mashari_.html


جزء : هشتم PART 08 (mashari).mp3

حجم :11179 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/111433731/3ea25d81/PART_08__mashari_.html


جزء : نهم PART 09 (mashari).mp3

حجم :10876 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/111547236/5013922b/PART_09__mashari_.html


جزء : دهم PART 10 (mashari).mp3

حجم :10245 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/111433914/7660e686/PART_10__mashari_.html


جزء : یازدهم  PART 11 (mashari).mp3

حجم :11408 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/111547688/5356ce3b/PART_11__mashari_.html


جزء : دوازدهم  PART 12 (mashari).mp3

حجم :11483 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/111545995/95a90c71/PART_12__mashari_.html


جزء : سیزدهم PART 13(mashari).mp3

حجم :11619 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/111434326/23036906/PART_13__mashari_.html


جزء : چهاردهم  PART 14 (mashari).mp3

حجم :10210 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/111543093/5670cd17/PART_14__mashari_.html


جزء : پانزدهم  PART 15 (mashari).mp3

حجم :9994 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/111543572/b93f12e4/PART_15__mashari_.html


جزء :  شانزدهم  PART 16 (mashari).mp3

حجم :10239 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/111544117/5d1d188/PART_16__mashari_.html


جزء :  هفدهم  PART 17 (mashari).mp3

حجم :984 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/111544764/d7146a47/PART_17__mashari_.html


جزء :  هجدهم   PART 18 (mashari).mp3

حجم :10886 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/111542513/20dee291/PART_18__mashari_.html


جزء : نوزدهم  PART 19 (mashari).mp3

حجم :10226 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/111432382/fbea1a49/PART_19__mashari_.html


جزء :بیستم  PART 20(mashari).mp3

حجم :9939 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/111548991/60ae10b5/PART_20__mashari_.html


جزء :بیست و یکم  PART 21 (mashari).mp3

حجم :10330 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/111549532/b2ee3784/PART_21__mashari_.html


جزء :بیست و دوم  PART 22 (mashari).mp3

حجم :10572  کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/111429163/fb8b7d8e/PART_22__mashari_.html


جزء :بیست و سوم  PART 23 (mashari).mp3

حجم :11560 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/111434472/5c564fdf/PART_23__mashari_.html


جزء :  بیست و چهارم  PART 24 (mashari).mp3

حجم :10129 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/111550065/175ef2b3/PART_24__mashari_.html


جزء : بیست و پنجم  PART 25 (mashari).mp3

حجم : 11258 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/111428220/bc14300c/PART_25__mashari_.html


جزء : بیست و ششم  PART 26 (mashari).mp3

حجم :10925 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/111433701/158f0e42/PART_26__mashari_.html


جزء : بیست و هفتم  PART 27 (mashari).mp3

حجم :11553 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/111548497/811526d3/PART_27__mashari_.html


جزء : بیست و هشتم  PART 28 (mashari).mp3

حجم :10255 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/111426588/adb03102/PART_28__mashari_.html


جزء : بیست و نهم PART 29 (mashari).mp3

حجم :10644 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/111430888/bd63d43d/PART_29__mashari_.html


جزء : سی ام PART 30(mashari).mp3

حجم :11122 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/111434625/bcc1fa57/PART_30__mashari_.html