دانلود قرائت استاد شاطری و مشعری
یکشنبه 14 تیر‌ماه سال 1388
قرآن با کلام دلنشین استاد شاطری سوره به سوره

نام سوره : حمد

در چند دقیقه : نمیدونم

لینک دانلود : بیا خودم برات بخونم ، قشنگ میخونم هان . شوخی کرئم حقیقتش همین یه دونه موجود نیست


نام سوره : بقره

در چند دقیقه : 117 دقیقه

میزان حجم : 27521 kb

لینک دانلود : 

http://www.4shared.com/file/113068827/d669d586/2-Baghareh___117_.html


نام سوره : آل عمران

در چند دقیقه : 69 دقیقه

میزان حجم : 16068 کیلوبایت

لینک دانلود : 

http://www.4shared.com/file/113075806/5c5276ff/3-Ale_Emran___69_.html


نام سوره : نساء

در چند دقیقه : 73 دقیقه

میزان حجم : 17026 کیلوبایت

لینک دانلود : 

http://www.4shared.com/file/113079877/2ec26f16/4-Nesae___73_.html


نام سوره : مائده

در چند دقیقه : 55 دقیقه

میزان حجم : 12913 کیلوبایت

لینک دانلود : 

http://www.4shared.com/file/113083356/8a4ba556/5-Maedeh___55_.html


نام سوره : انعام

در چند دقیقه : 58 دقیقه

میزان حجم : 13564 کیلوبایت

لینک دانلود : 

http://www.4shared.com/file/113086052/b8be2f24/6-Anam___58_.html


نام سوره : اعراف

در چند دقیقه : 67 دقیقه

میزان حجم : 15587 کیلوبایت

لینک دانلود : 

http://www.4shared.com/file/113088155/c7c7a783/7-Aeraf__67_.html


نام سوره : انفال

در چند دقیقه : 25 دقیقه

میزان حجم : 5844 کیلوبایت

لینک دانلود : 

http://www.4shared.com/file/113090376/97a8418a/8-Anfal___25_.html


نام سوره : توبه

در چند دقیقه : 51 دقیقه

میزان حجم : 11862 کیلوبایت

لینک دانلود : 

http://www.4shared.com/file/113090919/5cda7e4b/9-Toebe__51_.html


نام سوره : یونس

در چند دقیقه : 37 دقیقه

میزان حجم : 8678 کیلوبایت

لینک دانلود : 

http://www.4shared.com/file/113057353/8dd3023f/10-Yonos___37_.html


نام سوره : هود

در چند دقیقه : 40 دقیقه

میزان حجم : 9345 کیلوبایت

لینک دانلود : 

http://www.4shared.com/file/113057944/73b230b/11-Hood__40_.html


نام سوره : یوسف

در چند دقیقه : 37 دقیقه

میزان حجم : 8769 کیلوبایت

لینک دانلود : 

http://www.4shared.com/file/113058655/3a1875b7/12-Yousof___37_.html


نام سوره : رعد 

در چند دقیقه : 16 دقیقه

میزان حجم : 3816 کیلوبایت

لینک دانلود : 

http://www.4shared.com/file/113059863/4a74c92e/13-Raed___16_.html


نام سوره : ابراهیم

در چند دقیقه : 17 دقیقه

میزان حجم : 4074

لینک دانلود : 

http://www.4shared.com/file/113060275/8d33edd6/14-Ebrahim___17_.html


نام سوره : حجر

در چند دقیقه : 15 دقیقه

میزان حجم : 3480 کیلوبایت

لینک دانلود : 

http://www.4shared.com/file/113060602/5b1f466e/15-Hojr___15_.html


نام سوره : نحل

در چند دقیقه : 35 دقیقه

میزان حجم : 8258 کیلوبایت

لینک دانلود : 

http://www.4shared.com/file/113060981/193dae1/16-Nahl___35_.html


نام سوره : اسراء

در چند دقیقه : 29 دقبقه

میزان حجم : 6798 کیلوبایت

لینک دانلود : 

http://www.4shared.com/file/113061834/2b73faf7/17-_Asrae___29_.html


نام سوره : کهف

در چند دقیقه :0 3 دقیقه

میزان حجم : 7086 کیلوبایت

لینک دانلود : 

http://www.4shared.com/file/113062288/de13452f/18-Kahf___30_.html


نام سوره : مریم (ع)

در چند دقیقه : 18 دقیقه

میزان حجم : 4307  کیلوبایت

لینک دانلود : 

http://www.4shared.com/file/113068464/2216b85c/19-Maryam___18_.html


نام سوره : طه

در چند دقیقه : 26 دقیقه

میزان حجم : 6182 کیلوبایت

لینک دانلود : 

http://www.4shared.com/file/113071382/10d14058/20-Taha___26_.html


نام سوره : انبیاء

در چند دقیقه : 24 دقیقه

میزان حجم : 5628 کیلوبایت

لینک دانلود : 

http://www.4shared.com/file/113071858/49ff38ea/21-Anbia___24_.html


نام سوره : حج

در چند دقیقه :27 دقیقه 

میزان حجم : 6223 کیلوبایت

لینک دانلود : 

http://www.4shared.com/file/113072319/44748d77/22-Haj__27_.html


نام سوره : مومنون

در چند دقیقه : 21 دقیقه

میزان حجم : 4978 کیلوبایت

لینک دانلود : 

http://www.4shared.com/file/113072758/5016d039/23-Momenoon___21_.html


نام سوره : نور

در چند دقیقه :27 دقیقه 

میزان حجم : 6309 کیلوبایت

لینک دانلود : 

http://www.4shared.com/file/113073135/c4cc10d5/24-Noor___27_.html


نام سوره : فرقان

در چند دقیقه : 19 دقیقه

میزان حجم : 4444 کیلوبایت

لینک دانلود : 

http://www.4shared.com/file/113073610/83df905d/25-Forghan___19_.html


نام سوره : شعراء

در چند دقیقه : 26 دقیقه

میزان حجم : 6150 کیلوبایت

لینک دانلود : 

http://www.4shared.com/file/113074008/d456d25/26-Shoara___26_.html


نام سوره : نمل

در چند دقیقه : 23 دقیقه

میزان حجم : 5103 کیلوبایت

لینک دانلود : 

http://www.4shared.com/file/113074482/2240a6ef/27-Naml___23_.html


نام سوره : قصص

در چند دقیقه : 30 دقیقه

میزان حجم : 7050 کیلوبایت

لینک دانلود : 

http://www.4shared.com/file/113074939/5ebe35ff/28-Ghasas___30_.html


نام سوره : عنکبوت

در چند دقیقه : 20 دقیقه

میزان حجم : 4694 کیلوبایت

لینک دانلود : 

http://www.4shared.com/file/113075408/b2f0a29c/29-Ankaboot___20_.html


نام سوره : روم

در چند دقیقه :16 دقیقه 

میزان حجم : 3691 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/113076958/d5ea6a64/30-Room___16_.html


نام سوره : لقمان

در چند دقیقه : 10 دقیقه

میزان حجم : 2301 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/113077239/405e75f0/31-Loghman___10_.html


نام سوره : سجده

در چند دقیقه : 7 دقیقه

میزان حجم : 1666 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/113077449/b929f85/32-Sajde___7_.html


نام سوره : احزاب

در چند دقیقه : 26 دقیقه

میزان حجم : 6039 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/113077583/463053a0/33-Ahzab___26_.html


نام سوره : سبا

در چند دقیقه : 17 دقیقه

میزان حجم : 3934 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/113078141/5be1c50a/34-Sabae__17_.html


نام سوره : فاطر

در چند دقیقه : 15 دقیقه

میزان حجم : 3423 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/113078441/5d2a07e1/35-Fater__15_.html


نام سوره : یس

در چند دقیقه : 14 دقیقه

میزان حجم : 3285 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/113078659/496e6afc/36-Yasin__14_.html


نام سوره : صافات

در چند دقیقه : 15 دقیقه

میزان حجم :  4507  کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/113078902/a897000c/37-Safat__19_.html


نام سوره : ص

در چند دقیقه :15 دقیقه 

میزان حجم : 3472 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/113079291/54b5627b/38-Sad___15_.html


نام سوره : زمر

در چند دقیقه :22 دقیقه 

میزان حجم : 5238 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/113079543/a5a6b9f/39-Zomar___22_.html


نام سوره : غافر

در چند دقیقه : 25 دقیقه

میزان حجم : 5804 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/113081118/a01251b0/40-Ghafer__25_.html


نام سوره : سوره های 41 تا 46

در چند دقیقه : 66 دقیقه

میزان حجم : 15454 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/113081468/e998059c/41__66_.html


نام سوره : سوره های 46 تا 52

در چند دقیقه : 55 دقیقه

میزان حجم : 12869 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/113082433/118887bf/46__55_.html


نام سوره : سوره های 52 تا 58

در چند دقیقه : 45 دقیقه

میزان حجم : 10541 کیلو بایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/113084223/29759590/52__45_.html


نام سوره : سوره های 58 تا 67

در چند دقیقه : 52 دقیقه

میزان حجم : 12261 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/113084934/a25fde93/58__52_.html


نام سوره : سوره های 67 تا 78

در چند دقیقه : 51 دقیقه

میزان حجم :  11847کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/113087290/413db20f/67__51_.html


نام سوره : سوره های 78 تا 114

در چند دقیقه : 47 دقیقه

میزان حجم : 11109 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/113089489/c5a8306b/78__47_.html