دانلود قرائت استاد شاطری و مشعری
پنج‌شنبه 5 شهریور‌ماه سال 1388
برای دیدن تمام امکانات صوتی قرآنی

برای دیدن تمام امکانات صوتی قرآنی به سایت زیر مراجعه فرمایید

[جدیدترین لینک از صداهای شاطری ، مشعری ، ترجمه قرآن ، یوسف کالو علی (جزء 30) ، حذیفی ، تلاوت آیه به آیه برای

حفظ ، تلاوت صفحه به صفحه ، مداحی ، مرثیه ، سرود ، تواشیح ، مداحی های اصیل گذشته ، دعا ، مناجات ، زیارت ، 

دعاهای هفته و ...

http://ghoran23.blogsky.com/
پنج‌شنبه 1 مرداد‌ماه سال 1388
تجارت

بود مشتاق تجارت یک جوان               گشت از این رو سوی قربت روان

گفت خواهم رفت اکنون سوی چین       پیش رفتم گاه برگشتن ببین

چون پدر شوق سفر دیدش به سر         گفت همره نامه ی من را ببر

تا رسیدی نامه ام را باز کن                روز اول خواندنش آغاز کن

آنچه گفتم تو عمل کن مو به مو          تا نگردی با بلاها روبرو

با همه تاکیدها در آن دیار                  گشت او غرق تجارت غرق کار

گوییا پند پدر را باد برد                        گشت غافل نامه را از یاد برد

مدتی آنجا اقامت داشت او                  لیک ننمود از سفر برداشت او

رفت بازاری که کیفش را زدند                گوییا آن مردمان دیو و ددند

کرد با شخصی تجارت ماه بعد           زود مالش خورد همچون برق و رعد

ماه سوم سهم از شرکت خرید              زین تجارت نیز او خیری ندید

چون نبودش بهره ای غیر از ضرر       او روان سوی وطن شد زان سفر

تا که در ره کیف خود را وانمود                نامه بابا در آن پیدا نمود

گفت همراهش که این نامه ز کیست؟ باز کن تا بینم اندر نامه چیست؟

داد آن را با تاسف بر جوان                     گفت من آن را نخواندم تو بخوان

چون رفیقش نامه او باز کرد               خواندنش از بهر او آغاز کرد

دید بابا با نگاهی تیز بین                    برشمرده درد و درمان را چنین :

((در فلان بازار رندان بدند                تو نرو آنجا که کیفت میزنند

هم مکن هرگز تجارت با فلان              مال مردم می خورد چون آب و نان

هیچ سهمی از فلان شرکت مخر      گر چنین کردی شود مالت هدر ...))

آری هر جمله کز آن نامه شنید         حسرتش افزون شد آهی بر کشید

گفت با خود کاش آن روز نخست     خوانده بودم این سخن های درست

کاش تا سرمایه ام سربست بود         روز و شب این نامه ام در دست بود

لیک اکنون چون که آن سرمایه نیست جز غم و اندوه و حسرت چاره چیست؟

شد تمام این قصه لیکن دوستان          حال ما هم هست حال آن جوان

این جهان آن غربت و ما تاجریم           دست رنج خویش با خود میبریم

نامه ی ما هست قرآن کریم                 گشته نازل از خداوند رحیم

گر بخوانی نامه حق را عیان               خوب دریابی تو سودت از زیان

لیک گر گردی تو غرق زندگی                  غافل از قرآن و از بالندگی

آن چه باید یادگیری این زمان              بعد مرگت بشنوی از قاریان

این چنین گویی تو از بعد ممات           کاش قرآن خوانده بودم در حیات


یکشنبه 14 تیر‌ماه سال 1388
قرائت استاد مشعری جزء به جزء

جزء : اول PART 01 (mashari).mp3

حجم : 9548 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/111340211/b7cfbeae/PART_01__mashari_.html


جزء : دوم PART 02 (mashari).mp3

حجم :9166کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/111341243/9c0a4ca2/PART_02__mashari_.html


جزء : سوم PART 03 (mashari).mp3

حجم :984 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/111545286/19ee836b/PART_03__mashari_.html


جزء : چهارم PART 04 (mashari).mp3

حجم :10164 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/111426021/2848a3c7/PART_04__mashari_.html


جزء : پنجم PART 05 (mashari).mp3

حجم :9522 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/111430710/6926a07b/PART_05__mashari_.html


جزء : ششم PART 06 (mashari).mp3

حجم :9905 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/111541843/47c42a69/PART_06__mashari_.html


جزء : هفتم PART 07 (mashari).mp3

حجم :11183 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/111546640/49846e60/PART_07__mashari_.html


جزء : هشتم PART 08 (mashari).mp3

حجم :11179 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/111433731/3ea25d81/PART_08__mashari_.html


جزء : نهم PART 09 (mashari).mp3

حجم :10876 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/111547236/5013922b/PART_09__mashari_.html


جزء : دهم PART 10 (mashari).mp3

حجم :10245 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/111433914/7660e686/PART_10__mashari_.html


جزء : یازدهم  PART 11 (mashari).mp3

حجم :11408 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/111547688/5356ce3b/PART_11__mashari_.html


جزء : دوازدهم  PART 12 (mashari).mp3

حجم :11483 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/111545995/95a90c71/PART_12__mashari_.html


جزء : سیزدهم PART 13(mashari).mp3

حجم :11619 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/111434326/23036906/PART_13__mashari_.html


جزء : چهاردهم  PART 14 (mashari).mp3

حجم :10210 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/111543093/5670cd17/PART_14__mashari_.html


جزء : پانزدهم  PART 15 (mashari).mp3

حجم :9994 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/111543572/b93f12e4/PART_15__mashari_.html


جزء :  شانزدهم  PART 16 (mashari).mp3

حجم :10239 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/111544117/5d1d188/PART_16__mashari_.html


جزء :  هفدهم  PART 17 (mashari).mp3

حجم :984 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/111544764/d7146a47/PART_17__mashari_.html


جزء :  هجدهم   PART 18 (mashari).mp3

حجم :10886 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/111542513/20dee291/PART_18__mashari_.html


جزء : نوزدهم  PART 19 (mashari).mp3

حجم :10226 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/111432382/fbea1a49/PART_19__mashari_.html


جزء :بیستم  PART 20(mashari).mp3

حجم :9939 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/111548991/60ae10b5/PART_20__mashari_.html


جزء :بیست و یکم  PART 21 (mashari).mp3

حجم :10330 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/111549532/b2ee3784/PART_21__mashari_.html


جزء :بیست و دوم  PART 22 (mashari).mp3

حجم :10572  کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/111429163/fb8b7d8e/PART_22__mashari_.html


جزء :بیست و سوم  PART 23 (mashari).mp3

حجم :11560 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/111434472/5c564fdf/PART_23__mashari_.html


جزء :  بیست و چهارم  PART 24 (mashari).mp3

حجم :10129 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/111550065/175ef2b3/PART_24__mashari_.html


جزء : بیست و پنجم  PART 25 (mashari).mp3

حجم : 11258 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/111428220/bc14300c/PART_25__mashari_.html


جزء : بیست و ششم  PART 26 (mashari).mp3

حجم :10925 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/111433701/158f0e42/PART_26__mashari_.html


جزء : بیست و هفتم  PART 27 (mashari).mp3

حجم :11553 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/111548497/811526d3/PART_27__mashari_.html


جزء : بیست و هشتم  PART 28 (mashari).mp3

حجم :10255 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/111426588/adb03102/PART_28__mashari_.html


جزء : بیست و نهم PART 29 (mashari).mp3

حجم :10644 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/111430888/bd63d43d/PART_29__mashari_.html


جزء : سی ام PART 30(mashari).mp3

حجم :11122 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/111434625/bcc1fa57/PART_30__mashari_.html

یکشنبه 14 تیر‌ماه سال 1388
قرآن با کلام دلنشین استاد شاطری سوره به سوره

نام سوره : حمد

در چند دقیقه : نمیدونم

لینک دانلود : بیا خودم برات بخونم ، قشنگ میخونم هان . شوخی کرئم حقیقتش همین یه دونه موجود نیست


نام سوره : بقره

در چند دقیقه : 117 دقیقه

میزان حجم : 27521 kb

لینک دانلود : 

http://www.4shared.com/file/113068827/d669d586/2-Baghareh___117_.html


نام سوره : آل عمران

در چند دقیقه : 69 دقیقه

میزان حجم : 16068 کیلوبایت

لینک دانلود : 

http://www.4shared.com/file/113075806/5c5276ff/3-Ale_Emran___69_.html


نام سوره : نساء

در چند دقیقه : 73 دقیقه

میزان حجم : 17026 کیلوبایت

لینک دانلود : 

http://www.4shared.com/file/113079877/2ec26f16/4-Nesae___73_.html


نام سوره : مائده

در چند دقیقه : 55 دقیقه

میزان حجم : 12913 کیلوبایت

لینک دانلود : 

http://www.4shared.com/file/113083356/8a4ba556/5-Maedeh___55_.html


نام سوره : انعام

در چند دقیقه : 58 دقیقه

میزان حجم : 13564 کیلوبایت

لینک دانلود : 

http://www.4shared.com/file/113086052/b8be2f24/6-Anam___58_.html


نام سوره : اعراف

در چند دقیقه : 67 دقیقه

میزان حجم : 15587 کیلوبایت

لینک دانلود : 

http://www.4shared.com/file/113088155/c7c7a783/7-Aeraf__67_.html


نام سوره : انفال

در چند دقیقه : 25 دقیقه

میزان حجم : 5844 کیلوبایت

لینک دانلود : 

http://www.4shared.com/file/113090376/97a8418a/8-Anfal___25_.html


نام سوره : توبه

در چند دقیقه : 51 دقیقه

میزان حجم : 11862 کیلوبایت

لینک دانلود : 

http://www.4shared.com/file/113090919/5cda7e4b/9-Toebe__51_.html


نام سوره : یونس

در چند دقیقه : 37 دقیقه

میزان حجم : 8678 کیلوبایت

لینک دانلود : 

http://www.4shared.com/file/113057353/8dd3023f/10-Yonos___37_.html


نام سوره : هود

در چند دقیقه : 40 دقیقه

میزان حجم : 9345 کیلوبایت

لینک دانلود : 

http://www.4shared.com/file/113057944/73b230b/11-Hood__40_.html


نام سوره : یوسف

در چند دقیقه : 37 دقیقه

میزان حجم : 8769 کیلوبایت

لینک دانلود : 

http://www.4shared.com/file/113058655/3a1875b7/12-Yousof___37_.html


نام سوره : رعد 

در چند دقیقه : 16 دقیقه

میزان حجم : 3816 کیلوبایت

لینک دانلود : 

http://www.4shared.com/file/113059863/4a74c92e/13-Raed___16_.html


نام سوره : ابراهیم

در چند دقیقه : 17 دقیقه

میزان حجم : 4074

لینک دانلود : 

http://www.4shared.com/file/113060275/8d33edd6/14-Ebrahim___17_.html


نام سوره : حجر

در چند دقیقه : 15 دقیقه

میزان حجم : 3480 کیلوبایت

لینک دانلود : 

http://www.4shared.com/file/113060602/5b1f466e/15-Hojr___15_.html


نام سوره : نحل

در چند دقیقه : 35 دقیقه

میزان حجم : 8258 کیلوبایت

لینک دانلود : 

http://www.4shared.com/file/113060981/193dae1/16-Nahl___35_.html


نام سوره : اسراء

در چند دقیقه : 29 دقبقه

میزان حجم : 6798 کیلوبایت

لینک دانلود : 

http://www.4shared.com/file/113061834/2b73faf7/17-_Asrae___29_.html


نام سوره : کهف

در چند دقیقه :0 3 دقیقه

میزان حجم : 7086 کیلوبایت

لینک دانلود : 

http://www.4shared.com/file/113062288/de13452f/18-Kahf___30_.html


نام سوره : مریم (ع)

در چند دقیقه : 18 دقیقه

میزان حجم : 4307  کیلوبایت

لینک دانلود : 

http://www.4shared.com/file/113068464/2216b85c/19-Maryam___18_.html


نام سوره : طه

در چند دقیقه : 26 دقیقه

میزان حجم : 6182 کیلوبایت

لینک دانلود : 

http://www.4shared.com/file/113071382/10d14058/20-Taha___26_.html


نام سوره : انبیاء

در چند دقیقه : 24 دقیقه

میزان حجم : 5628 کیلوبایت

لینک دانلود : 

http://www.4shared.com/file/113071858/49ff38ea/21-Anbia___24_.html


نام سوره : حج

در چند دقیقه :27 دقیقه 

میزان حجم : 6223 کیلوبایت

لینک دانلود : 

http://www.4shared.com/file/113072319/44748d77/22-Haj__27_.html


نام سوره : مومنون

در چند دقیقه : 21 دقیقه

میزان حجم : 4978 کیلوبایت

لینک دانلود : 

http://www.4shared.com/file/113072758/5016d039/23-Momenoon___21_.html


نام سوره : نور

در چند دقیقه :27 دقیقه 

میزان حجم : 6309 کیلوبایت

لینک دانلود : 

http://www.4shared.com/file/113073135/c4cc10d5/24-Noor___27_.html


نام سوره : فرقان

در چند دقیقه : 19 دقیقه

میزان حجم : 4444 کیلوبایت

لینک دانلود : 

http://www.4shared.com/file/113073610/83df905d/25-Forghan___19_.html


نام سوره : شعراء

در چند دقیقه : 26 دقیقه

میزان حجم : 6150 کیلوبایت

لینک دانلود : 

http://www.4shared.com/file/113074008/d456d25/26-Shoara___26_.html


نام سوره : نمل

در چند دقیقه : 23 دقیقه

میزان حجم : 5103 کیلوبایت

لینک دانلود : 

http://www.4shared.com/file/113074482/2240a6ef/27-Naml___23_.html


نام سوره : قصص

در چند دقیقه : 30 دقیقه

میزان حجم : 7050 کیلوبایت

لینک دانلود : 

http://www.4shared.com/file/113074939/5ebe35ff/28-Ghasas___30_.html


نام سوره : عنکبوت

در چند دقیقه : 20 دقیقه

میزان حجم : 4694 کیلوبایت

لینک دانلود : 

http://www.4shared.com/file/113075408/b2f0a29c/29-Ankaboot___20_.html


نام سوره : روم

در چند دقیقه :16 دقیقه 

میزان حجم : 3691 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/113076958/d5ea6a64/30-Room___16_.html


نام سوره : لقمان

در چند دقیقه : 10 دقیقه

میزان حجم : 2301 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/113077239/405e75f0/31-Loghman___10_.html


نام سوره : سجده

در چند دقیقه : 7 دقیقه

میزان حجم : 1666 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/113077449/b929f85/32-Sajde___7_.html


نام سوره : احزاب

در چند دقیقه : 26 دقیقه

میزان حجم : 6039 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/113077583/463053a0/33-Ahzab___26_.html


نام سوره : سبا

در چند دقیقه : 17 دقیقه

میزان حجم : 3934 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/113078141/5be1c50a/34-Sabae__17_.html


نام سوره : فاطر

در چند دقیقه : 15 دقیقه

میزان حجم : 3423 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/113078441/5d2a07e1/35-Fater__15_.html


نام سوره : یس

در چند دقیقه : 14 دقیقه

میزان حجم : 3285 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/113078659/496e6afc/36-Yasin__14_.html


نام سوره : صافات

در چند دقیقه : 15 دقیقه

میزان حجم :  4507  کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/113078902/a897000c/37-Safat__19_.html


نام سوره : ص

در چند دقیقه :15 دقیقه 

میزان حجم : 3472 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/113079291/54b5627b/38-Sad___15_.html


نام سوره : زمر

در چند دقیقه :22 دقیقه 

میزان حجم : 5238 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/113079543/a5a6b9f/39-Zomar___22_.html


نام سوره : غافر

در چند دقیقه : 25 دقیقه

میزان حجم : 5804 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/113081118/a01251b0/40-Ghafer__25_.html


نام سوره : سوره های 41 تا 46

در چند دقیقه : 66 دقیقه

میزان حجم : 15454 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/113081468/e998059c/41__66_.html


نام سوره : سوره های 46 تا 52

در چند دقیقه : 55 دقیقه

میزان حجم : 12869 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/113082433/118887bf/46__55_.html


نام سوره : سوره های 52 تا 58

در چند دقیقه : 45 دقیقه

میزان حجم : 10541 کیلو بایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/113084223/29759590/52__45_.html


نام سوره : سوره های 58 تا 67

در چند دقیقه : 52 دقیقه

میزان حجم : 12261 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/113084934/a25fde93/58__52_.html


نام سوره : سوره های 67 تا 78

در چند دقیقه : 51 دقیقه

میزان حجم :  11847کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/113087290/413db20f/67__51_.html


نام سوره : سوره های 78 تا 114

در چند دقیقه : 47 دقیقه

میزان حجم : 11109 کیلوبایت

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/113089489/c5a8306b/78__47_.html